El Compte de Pagament Personalitzat de BASE permet un any més agrupar tributs municipals i fraccionar-ne el pagament a terminis

La ciutadania i les empreses que vulguin beneficiar-se d'aquest servei poden sol·licitar-ho telemàticament o a l'oficina de la plaça Martí Royo d'Altafulla

 11 GENER 2019


Diputació de Tarragona

Per segon any consecutiu, BASE-Gestió d'Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona, ofereix als contribuents el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permet agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats sense interessos. Els ciutadans i empreses interessats de sol·licitar aquest servei de cara a l'any 2020, ja que el termini per al 2019 es va acabar el passat 31 de desembre de 2018, poden fer-ho via telemàtica a la web de BASE o a l'oficina situada a la Plaça Martí Royo, 7, d'Altafulla.

Ciutadania i empreses podran beneficiar-se del Compte de Pagament Personalitzat, que contribueix a facilitar el pagament als contribuents en determinats moments de l'any, sense que això suposi cap despesa addicional, atès que permet fraccionar la despesa total entre els mesos de febrer i octubre. El primer pagament dels contribuents que ho hagin sol·licitat per aquest exercici 2019 serà el pròxim 5 de febrer.

A més, el nou Compte dota els sol·licitants de més control dels seus pagaments; permet rebre informació detallada del deute total, dels venciments previstos i de l'import de cadascun dels fraccionaments.

Cada contribuent decidirà quins tributs li interessa agrupar, encara que es tracti d'obligacions emeses des de diferents ajuntaments. El Compte de Pagament Personalitzat inclou l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, recollida d'escombraries, etc.), excepte la taxa pel subministrament d'aigua.

BASE-Gestió d'Ingressos és un organisme autònom de la Diputació de Tarragona que s'encarrega de gestionar ingressos per delegació d'ajuntaments, com el d'Altafulla, ens independents i altres administracions. Actualment és responsable d'aquesta funció a la majoria de municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.