ajuts i mesures PER FER FRONT ALS EFECTES DEL CORONAVIRUS


L'Ajuntament d'Altafulla destinarà 88.000 euros a ajudes socials per a persones, famílies i empreses

Davant la crisi econòmica que està suposant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, en data 8 de maig de 2020, va aprovar amb caràcter inicial, unes bases específiques per regular la concessió de subvencions i ajuts destinats al petit comerç i a persones i famílies del municipi d’Altafulla en situació de vulnerabilitat econòmica.

Aquestes bases reguladores estan pendents de convocatòria, i entraran en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació del extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, mitjançant la BDNS, i finalitzarà quan aquesta determini.

La convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions, al taulell d’anuncis de la corporació i s’inserirà una referència d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Per a qualsevol consulta, podeu enviar un correu electrònic a ajuts@altafulla.cat


Consulteu totes les ajudes a famílies i empreses per part de l'Administració local, autonòmica i central