ajuts i mesures PER FER FRONT ALS EFECTES DEL CORONAVIRUS


L'Ajuntament d'Altafulla destinarà 88.000 euros a ajudes socials per a persones, famílies i empreses

Davant la crisi econòmica que està suposant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, en data 8 de maig de 2020, va aprovar amb caràcter inicial, unes bases específiques per regular la concessió de subvencions i ajuts destinats al petit comerç i a persones i famílies del municipi d’Altafulla en situació de vulnerabilitat econòmica.

Aquestes bases reguladores estan pendents de convocatòria, i entraran en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació (15/07/2020) de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, mitjançant la BDNS, i finalitzarà quan aquesta determini.

La convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions, al taulell d’anuncis de la corporació i s’inserirà una referència d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).

Per a qualsevol consulta, podeu enviar un correu electrònic a ajuts@altafulla.cat


Consulteu totes les ajudes a famílies i empreses per part de l'Administració local, autonòmica i central