La platja, un espai viu i vital per Altafulla

La platja és un espai viu i vital per Altafulla. La seva protecció i gestió sostenible és clau per al benestar de les persones i el desenvolupament social i econòmic de la vila.

La playa es un espacio vivo y vital para Altafulla.  Su protección y gestión sostenible es clave para el bienestar de las personas y el desarrollo social y económico de la villa. 

The beach is a living and vital space for Altafulla. Protecting it and managing it sustainably are key to the well-being of the townspeople of Altafulla and its social and economic development.


Un pla de gestió integral

El programa Altafulla Platja Viva comprèn un pla de gestió integral de la platja i la realització d'accions amb l’objectiu de recuperar el sistema dunar com a gran reservori de sorra per a la protecció natural davant de les llevantades i les amenaces del canvi climàtic i la seva redistribució.

El programa Altafulla Platja Viva comprende un plan de gestión integral de la playa y la realización de acciones con el objetivo de recuperar el sistema dunar como reservorio de arena para la protección natural ante los vientos de levante y las amenazas del cambio climático y para su redistribución.

Altafulla’s Platja Viva (living beach) programme includes a comprehensive beach management plan as well as actions aimed at restoring the dune system, which provides a large reservoir of sand that offers natural protection from inclement weather and the threats of climate change, and can be redistributed.Les accions del pla de gestió 'Altafulla Platja Viva'

Millorar el camí de ronda

Millorar la continuïtat del camí de ronda al llarg del front marítim d’Altafulla entre la platja del Canyadell i el Vinyet.
Mejorar el camino de ronda.
Mejorar la continuidad del camino de ronda a lo largo del frente marítimo de Altafulla entre la playa del Canyadell y el Vinyet.
Improving coastal trials.
Improvements to Altafulla’s seafront trials linking Canyadell beach and Vinyet beach.

Controlar l’escorrentia de pluja

Millores per evitar que l’escorrentia de la pluja provinent dels carrers erosioni la platja.
Controlar la escorrentía de lluvia.
Mejoras para evitar que la escorrentía de lluvia procedente de las calles erosione la playa.
Managing rainwater runoff.
Improvements to prevent rain urban runoff from eroding the beach.

Protegir el parc de Voramar

Regeneració de l’estructura dunar del parc de Voramar per protegir la platja i el parc dels temporals marins.
Proteger el parque de Voramar.
Regeneración de la estructura dunar del parque de Voramar para proteger la playa y el parque de los temporales marinos.
Protecting Voramar park.
Restoring the dunes of Voramar park to protect the beach and the park from marine storms.

Aportació de sorra a Botigues de mar

Aportació puntual de sorra procedent de les zones de retenció per mantenir l’amplitud de la platja i les activitats.
Aportación de arena en Botigues de mar. Aportación puntual de arena procedente de las zonas de retención para mantener la amplitud de la playa y las actividades.
Providing sand for Botigues de Mar.
Occasional provision of sand from retention areas to maintain the width of the beach and for special activities.

Biòtops artificials

Biòtops marins artificials de refugi per a la fauna marina i com a elements de fixació de les boies de senyalització.
Biotopos artificiales.
Biotopos marinos artificiales de refugio para la fauna marina y como elementos de fijación de las boyas de señalización.
Artificial biotopes.
Artificial marine biotopes to provide shelter for marine fauna and to anchor marker buoys.

Barreres de retenció de sorra

Estructures que afavoreixen la retenció de sorra durant l’hivern per tal de ser utilitzada en zones de la platja afectades pels temporals.
Barreras de retención de arena.
Estructuras que favorezcan la retención de arena durante el invierno para ser utilizada en zonas de la playa afectadas por los temporales.
Sand retention barriers.
Structures to help retain sand in the winter for later use in beach areas affected by storms.

Zona de varada d’embarcacions

Ordenació de la zona d’ús públic del Club Marítim Altafulla per millorar la connexió entre el final del passeig i el Vinyet.
Zona de varada de embarcaciones.
Ordenación de la zona de uso público del Club Marítim Altafulla para mejorar la conexión entre el final del paseo y el Vinyet.
Beaching area for boats.
Establishment of a public use area for the Altafulla Maritime Club to improve the connection from the end of the promenade to the Vinyet area.

Zona de recuperació dunar

Reforç dels mecanismes de retenció de sorra per millorar l’ecosistema dunar del Vinyet i reposar de sorra les zones de platja afectades pels temporals.
Zona de recuperación dunar.
Refuerzo de los mecanismos de retención de arena para mejorar el ecosistema dunar del Vinyet y reponer de arena las zonas de playa afectadas por los temporales.
Dune recovery area.
Reinforcement of sand retention elements to improve the Vinyet dune ecosystem and replenish beach sand in areas affected by storms.