La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altafulla ha iniciat una campanya de comunicació per a la millora de la reducció de residus centrada en la llei de les 3R, que propugna la reducció, la reutilització i el reciclatge dels productes que es consumeixen; i per a fomentar l’ús de la deixalleria comarcal que s’ubica a Torredembarra. La iniciativa s’emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Amb l’eslògan “Altafulla: redueix, reutilitza, recicla!” com a eix central d’aquesta actuació comunicativa, es publicaran tres píndoles informatives en format de vídeo que es distribuiran per les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i Telegram amb l’objectiu de seguir augmentant els nivells d’estratègia sobre les 3R (reduir sempre que sigui possible, reutilitzar com a segona opció, i reciclar com a última), i fomentar l’ús de la deixalleria en els residus especials.

La campanya neix amb una doble funcionalitat: augmentar la sensibilitat ciutadana cap a les 3R amb l’objectiu de la UE pel 2020 de recollir selectivament com a mínim el 50% dels residus municipals, i fomentar l’ús de la deixalleria comarcal per a evitar l’acumulació de voluminosos al voltant de les illes de contenidors.

Aquest darrer punt s’engloba en la darrera aprovació de l’ordenança fiscal de la brossa que amb dades de l’any 2021, es bonificarà el rebut de l’exercici 2022 per a tots aquells veïns que hagin utilitzat freqüentment la deixalleria comarcal.


Altafulla: redueix, reutilitza, recicla!​​​​​​​

El Ple de l'Ajuntament d'Altafulla va aprovar una modificació en l’ordenança fiscal que regula la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans, que premiarà aquella ciutadania que faci ús de la deixalleria comarcal que s’ubica a Torredembarra i que podria beneficiar-se d’una reducció d’un màxim d’un 15% en el rebut de la brossa de l’any següent.

A tall d’exemple, si una casa, pis o apartament fa més de sis aportacions a la deixalleria pagarà 123,47 € a l’any, però si no fa cap aportació, en pagarà 145,26 €. Aquesta bonificació serà efectiva en el rebut de l’exercici 2022, ja que farà referència a l'ús que se n'hagi fet a partir de l'1 de gener de l'any 2021.​​​​​​​

Reduir sempre que sigui possible

El millor residu és aquell que no es produeix. Amb aquesta frase es resumeix una estratègia que té com a objectiu la minimització dels residus produïts, especialment entre els provinents de productes no renovables com el paper i el plàstic.

Hi ha molts mètodes que ens permeten REDUIR el nombre de deixalles, però hem de canviar els nostres costums. Especialment a l’hora d’anar a comprar, hem de triar els productes que generen pocs residus, perquè tenen menys embalatges.

Mira el vídeo.


Reutilitzar com a segona opció

És a dir, donar als residus una “segona vida”, ja sigui complint el mateix objectiu que el producte original, ja sigui donant-los una altra utilitat. Reutilitzar evita haver de tractar el residu, ja sigui depositant-lo en un abocador, incinerant-lo o fent una despesa energètica en el seu reciclatge.

Mira el vídeo.


Reciclar

Quan uns materials no es poden reutilitzar, encara és possible recollir-los en contenidors diferents i fer-los servir per elaborar altres materials. Aquest tipus de recollida s’anomena selectiva i permet RECICLAR gran part de les nostres deixalles. Cal, abans, haver-les dipositat separadament al contenidor corresponent.

El reciclatge és un procés que implica un consum energètic, però, si més no, evita haver de donar al residu un tractament finalista, així com la despesa de noves matèries primeres per elaborar els productes que consumim. La recollida selectiva en origen és la base del reciclatge.

Mira el vídeo.


Utilitzar la deixalleria a Altafulla té avantatges!

Què he de fer per gaudir d'aquesta bonificació?

- S’haurà d’haver fet com a mínim una aportació anual a la Deixalleria de Torredembarra.

- Només es comptabilitzaran les aportacions de residus d'un pes mínim de 5 Kg (pes total conjunt de tots els residus aportats).

- Cada aportació de residus no serà divisible, de manera que només podrà ser assignada a un habitatge.

- No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s'hagin realitzat en un mateix dia.

- Per a una i fins a tres aportacions amb certificat de més de 5 kg cadascuna, s'obtindrà una bonificació del 5%; de quatre a sis aportacions, la bonificació serà del 10%, i amb més de sis aportacions a l'any, la bonificació serà del 15%.

- Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a la via pública. Per tant, a efectes de comptabilitzar residus per a les tarifes d’ús freqüent de la deixalleria, en queden exclosos el paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, la roba i el calçat, rebuig i orgànica.

- El justificant d'entrada a la deixalleria s'haurà d'emetre a nom de la persona que aporta els residus, fent constar l'adreça de l'habitatge amb dret a bonificació. En cas d'aportar residus en nom d'una altra persona, caldrà deixar-ne constància al certificat d'aportació de residus.

El procediment és senzill, cada cop que es va a la deixalleria s'emet un justificant a nom de la persona que aporta els residus i s'hi fa constar l'adreça de l'habitatge amb dret a bonificació. La sol·licitud de bonificació es tramita anualment i es presenta durant el mes de desembre, per instància telemàtica o presencialment demanant cita prèvia, perquè pugui tenir efectes en la taxa de la brossa a liquidar l'any següent.

Descarrega't el certificat que t'hauran de segellar a la deixalleria.

Descarrega't l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries.


Diposita l'oli i la roba usada on correspon

 Recollida d'oli usat:  A la cantonada del carrer de la Bassa amb Camí de Sant Antoni,  i al pàrquing de darrera de l'Església de Santa Maria.

Recollida de roba usada: A la cantonada del carrer de la Bassa amb Camí de Sant Antoni, a la plaça Portalada, al Camí de l’Ermita darrera l’Era del Senyor, al pàrquing del supermercat Caprabo, al carrer de la Cabana (davant de la Biblioteca), al pàrquing de darrere de l’Església de Santa Maria, i a Via Augusta davant del Parc del Canal.