La nova Llei de Benestar animal i tu


Amb l’entrada en vigor de la nova llei de benestar animal hi haurà més control, major enduriment de les sancions i noves polítiques relacionades amb la identificació, compra, adopció, cria i tinença de les diferents espècies que es poden tenir com animal de companyia.


Identificació i cens dels animals de companyia

- Els gossos, gats i fures s’han d’identificar amb microxip a partir dels 3 mesos d’edat.

- Les aus s’han d’identificar des del seu naixement amb anelles.

- Tots els animals s’hauran d’inscriure al Registre Censal d’animals de companyia de cada comunitat autònoma. A Altafulla, la inscripció dels animals es realitza a la recepció de l’Ajuntament o, via online, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Altafulla. Pots descarregar-te el Model d'inscripció al Cens municipal d’animals de companyia i al Registre d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM).

- De la mateixa manera, en cas de trasllat o defunció de l’animal, també és obligatori donar-lo de baixa d’aquest cens.


Quins animals puc tenir?

- Gossos, gats i fures.

- Animals silvestres dels llistats positius.

- Animals de granja no silvestres que s’inscriguin com a animals de companyia per decisió del titular.

- Aus de falconeria i animals d’aquariofília no inclosos en el catàleg d’espècies invasores ni en el d’espècies silvestres protegides.

- En quant a altres espècies com conills, rosegadors, peixos i rèptils, la seva venda segueix permesa en les tendes habilitades, sempre que s’adhereixin als acords de compra-venda establerts i respectin la nova normativa vigent.


Quins animals no puc tenir?

Quedarà prohibida la tinença d’animals d’aquelles espècies que tinguin les següents característiques:

- Artròpodes, peixos i amfibis la mossegada o verí dels quals pugui suposar un risc greu per a la integritat física o la salut de persones i animals.

- Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que, en estat adult, superin els dos quilograms de pes, excepte en el cas dels quelonis.

- Tots els primats.

- Mamífers silvestres que, en estat adult, superin els 5 kg.


Obligacions i prohibicions per a la tinença d’animals

- S’hauran de mantenir en unes condicions de vida dignes. Si viuen en gàbies, aquaris o terraris, aquests hauran de ser d’una mida adequada, incorporant la naturalització i l’enriquiment ambiental adient segons l’espècie.

- S’evitarà que els animals dipositin els seus excrements i orins en llocs públics de pas habitual, procedint en tot cas a la retirada o neteja d’aquests.

- Se’ls educarà i tractarà amb mètodes que no comportin patiment o maltractament, ni ansietat ni angoixa.

- Se’ls prestaran les cures sanitàries necessàries per garantir-ne la seva salut i se’ls faran els reconeixements veterinaris periòdics pertinents.

-Caldrà comunicar-ne la pèrdua o sostracció en 48 hores.

-Serà necessari superar una formació en tinença responsable reglamentada per a cada espècie.

- No es podran deixar sense supervisió més de 3 dies, en el cas dels gats, o 24 hores en el cas dels gossos.

- No es poden deixar sols dins de vehicles tancats, exposats a condiciones tèrmiques o altres que posin en perill la seva vida.

- No es poden mantenir de forma habitual en terrasses, balcons, trasters, soterranis, patis o similars.

- No es poden emprar eines de maneig que puguin causar-los lesions, inclosos els collars elèctrics, d’impulsos, de càstig o d’ofec.

- En el cas dels gats s’hauran d’esterilitzar quirúrgicament abans dels 6 mesos, excepte els inscrits com a reproductors al Registre de Criadors.

- Els titulars de gossos hauran de contractar una assegurança de responsabilitat civil pels danys que puguin causar els seus gossos a tercers, la qual haurà d’estar en vigor durant tota la vida dels animals. Els requisits de l’assegurança no s’han definit, en espera del desenvolupament reglamentari.

- Es prohibeix el sacrifici en els centres de protecció animal, centres veterinaris i nuclis zoològics, per raons econòmiques, de sobrepoblació, manca de places, manca d’adopció, abandonament, vellesa o lesió amb possible tractament, pal·liatiu o curatiu, per problemes de comportament que puguin ser reconduïts, o d’altres causes assimilables.


Gossos potencialment perillosos

- Es mantenen els llistats de races de gossos potencialment perillosos (Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Amercian Staffodshire Terrier, Rottweiler Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu).

- Aquests gossos han d'anar lligats amb corretja curta, no extensible, de menys de 2 metres i amb el corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.

- Els propietaris de gossos potencialment perillosos hauran de contractar una assegurança de responsabilitat civil, no inferior a 120.000 €, que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les persones i als altres animals.


Colònies felines

-Serà obligatòria la identificació a través de microxip, sota la titularitat de l’autoritat local competent, així com l’esterilització quirúrgica. Es durà a terme un programa sanitari de les colònies que inclourà, com a mínim, la desparasitació i la vacunació dels animals.

Queda prohibit:

• El sacrifici de gats.

• El confinament de gats no socialitzats.

• L’abandonament de gats en colònies.

• La retirada o reubicació de gats de les colònies.


Cria i venda d’animals

• La cria d’animals de companyia només podrà realitzar-se per persones inscrites en el Registre de Criadors d’Animals de Companyia.

• La venda d’animals només podrà realitzar-se directament des del criador.

• Hi haurà d’haver un contracte de compra-venda.

• Queda prohibida la venda d’animals no identificats.

• Els gossos i gats hauran de tenir una edat mínima de 2 mesos en el moment de la venda.

• Es prohibeix la venda directa a través d’Internet.

• L’entrega d’animals en adopció només podrà realitzar-se en centres públics de protecció animal o entitats de protecció animal registrades, i haurà d’anar acompanyada d’un contracte d’adopció.


Inspecció i règim sancionador

Ø  Infraccions lleus: advertència o multa de 500 a 10.000€

Ø  Infraccions greus: multa de 10.001 a 50.000€

Ø  Infraccions molt greus: multa de 50.001 a 200.000€


INFORMACIÓ I CONTACTE

977 650 008 (ajuntament)

977 650 280 (Polivia Local)

proteccioanimal@altafulla.cat