servei municipal d'habitatge d'altafulla

El Servei Municipal d'Habitatge d'Altafulla ofereix un servei integral d’informació i assessorament en matèria d’habitatge que permet apropar les eines ja existents en aquesta matèria a la ciutadania. El seu objectiu és informar i tramitar conjuntament amb l’Oficina Local d’Habitatge del Tarragonès les seves prestacions i així, evitar que el veí i la veïna d'Altafulla s’hagi de desplaçar a Tarragona. A més, es presta un servei d’assessorament jurídic per resoldre dubtes i consultes que la ciutadania tingui sobre les principals problemàtiques en habitatge.

Prestacions econòmiques


•    Ajuts per al pagament del lloguer. 
•    Ajuts d’especial urgència per impagament de rendes de lloguer o hipoteca.
•    Ajuts d’especial urgència per persones desnonades.
•    Ajuts a la rehabilitació.

Habitatges de protecció oficial i borsa d’habitatge


•    Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de protecció oficial.
•    Borsa d’habitatge de lloguer social.

Resol els teus dubtes i assessora’t sobre:


•    Problemes amb el teu deute hipotecari?
•    Vols comprar o vendre el teu habitatge i no saps com?
•    Què faig si em volen desnonar?
•    Què necessito saber sobre el meu contracte de lloguer?
•    Problemes amb el meu propietari o llogater? Què hem de reparar?
•    Tens problemes amb els veïns? Explica’ns i t’orientem....

Convocatòria oberta des del 28 de juny al 15 de juliol de 2022

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió social.

S’adreça a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més i compleixin els requisits de la convocatòria.

El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2020. Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i  de  la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

Requisits:

1. Tenir la residència legal a Catalunya

2. Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud.

3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports: 

El lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge a la demarcació de Tarragona es fixa en els 600 euros; mentre que el lloguer o preu de cessió d'us d'habitació a la demarcació de Tarragona s'estableix en els 300 euros.

6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud

9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Presentació de sol·licituds

· Telemàticament al web d’habitatge. Consulteu les condicions tècniques necessàries per a fer tràmits en línia a tràmits gencat. Es recomana la presentació de les sol·licituds electròniques.

· Presencialment a l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament d'Altafulla, situada a l’Ajuntament, a la Plaça del Pou 1. Demana cita prèvia al telèfon 669 08 92 08, al correu electrònic habitatge@altafulla.cat, o a través de l'aplicació de cita prèvia.

Consulteu la documentació, requisits i altres informacions del tràmit al web d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Documentació:

Quadre resum de la subvenció per al pagament del lloguer.

Sol·licitud de subvenció model normalitzat.

Model transferència SEPA.

Guia sobre la subvenció per al pagament del lloguer 2022.
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2022

Què necessites saber sobre habitatge?

Adreça’t a la nostra oficina situada a l’Ajuntament, a la Plaça del Pou 1, demana cita prèvia al telèfon 669 08 92 08, al correu electrònic habitatge@altafulla.cat, o a través de l'aplicació de cita prèviaT'ho posem així de fàcil!


Consulta el fulletó informatiu.


Convocatòria oberta des del 8 al 17 de juny de 2022

El bo jove és una ajuda de 250 euros mensuals que podran rebre les persones joves durant dos anys que visquin en règim de lloguer.


Qui pot presentar la sol·licitud bo lloguer jove? 

Persones joves de 18 a 35 anys (inclòs) amb nacionalitat espanyola i residencia legal a Catalunya.

Titulars del contracte de lloguer.

L’habitatge o habitació, arrendada o cedida, haurà de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
Disposar font regular d’ingressos.
Declaració renda IRPF any 2020.
Si ha començat a treballar any 2021, certificat d’imputacions.

Si ha començat a treballar any 2022, totes les nòmines i/o contracte de treball i/o certificat de l’empresa. Haurà d’acreditar que treballa o treballarà 6 mesos. 

Alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social (vida laboral).
3 mesos dins dels 6 abans de presentar la sol·licitud. O bé que estarà 6 mesos d’alta quan presenta la sol·licitud. 

Empadronat a l’habitatge al moment de la sol·licitud.

Pagament de lloguer al moment de la sol·licitud amb un dels següents sistemes: 
Transferència bancària.
Rebut domiciliat.
Ingrés en compte. 
Rebut administrador.
Bizum.


Documentació obligatòria per presentar la sol·licitud:
Document d’identitat (DNI, NIE, certificat de registre de ciutadans de la UE vigent...) *.

Certificat de convivència *.

Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral amb:
La declaració de l’IRPF 2020*;
Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria (2020* o 2021); 
Contracte de treball amb totes les nomines rebudes fins a data de la presentació 

Informe vida laboral relatiu a la persona sol·licitant i totes les persones en edat laboral que formin part de la unitat de convivència*

Llibre de família 

Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús 

Tots els rebuts de lloguer pagats de l’exercici 2022

Full de transferència bancaria (model SEPA) o document equivalent.

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL BO JOVE PER AL LLOGUER 2022

Convocatòria oberta Des del 25 de febrer al 29 d’abril de 2022

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l'any de la convocatòria, tinguin de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

La convocatòria de l'any 2022 està oberta des del dia 25 de febrer al 29 d'abril de 2022.

  1. Descarrega la documentació a aportar per als ajuts al lloguer.
  2. Descarrega el model de sol·licitud formalitzat i la sol·licitud de transferència bancària.
  3. Díptic informatiu sobre la subvenció.

Programa de mediació per al lloguer social

Aquest programa té com a objectiu posar a disposició de la ciutadania lloguers d'habitatges desocupats a un preu assequible, mitjançant un servei de mediació entre els propietaris d’habitatges i els demandants d’habitatges de lloguer, que facilita la formalització de contractes de lloguer amb un seguit de garanties, tot incrementant el parc d’habitatges gestionat per les administracions públiques per fer possible l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos.


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS 2022

A qui va dirigit?


•    A persones propietàries d'habitatges desocupats que els vulguin posar per llogar.
•    A persones demandants d'habitatges a preus assequibles.

Avantatges per al propietari


Les persones propietàries d'un habitatge desocupat poden posar-lo per llogar mitjançant la  borsa per al lloguer social, que actua com a mediadora amb les llogateres i s’ocupa de la formalització i seguiment dels contractes.

•    Servei gratuït d’informació i assessorament durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat mitjançant el programa.
•    Busquem un llogater per l’habitatge buit.
•    Tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual.
•    Seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges, vetllant pel seu bon ús  i pel cobrament de les mensualitats, mitjançant un seguiment i un control.
•    Proporcionem assegurances de defensa jurídica i multirisc gratuïta durant la vigència del contracte.
•    Règim de cobertures de l’aval-lloguer.

Avantatges per al llogater


La borsa negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.

•    Recerca d’un habitatge adequat a les seves necessitats i possibilitats de pagament.
•    Informació, assessorament, tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual, sense cap despesa de gestió.
•    Dipòsit d’una única mensualitat de fiança.
•    Assessorament i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer que li puguin correspondre.

Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge 2021-2025

El PAMH és un instrument de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d'habitatge en un escenari temporal concret amb l'objectiu de donar eines als ens locals per planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge.

L’assistència planteja l’acompanyament a l’ajuntament en el procés de definició dels objectius, estratègies i gestió de recursos en matèria d’habitatge que es formalitza en el document final per part de la Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.

A diferència d’altres instruments de planificació de la política local d’habitatge, el PAMH se centra en els aspectes relacionats amb l’organització i programació de les polítiques municipals; requereix d'una forta implicació dels municipis en la redacció; i és un instrument que redueix el temps de redacció i el cost d’aquesta per centrar-se en adaptar-se a la realitat i la voluntat municipal. En aquest sentit, són instruments interns al propi ens local, de caràcter eminentment tècnic.

Consulta el PAMH 2021-2025.