servei municipal d'habitatge d'altafulla

El Servei Municipal d'Habitatge d'Altafulla ofereix un servei integral d’informació i assessorament en matèria d’habitatge que permet apropar les eines ja existents en aquesta matèria a la ciutadania. El seu objectiu és informar i tramitar conjuntament amb l’Oficina Local d’Habitatge del Tarragonès les seves prestacions i així, evitar que el veí i la veïna d'Altafulla s’hagi de desplaçar a Tarragona. A més, es presta un servei d’assessorament jurídic per resoldre dubtes i consultes que la ciutadania tingui sobre les principals problemàtiques en habitatge.

Prestacions econòmiques


•    Ajuts per al pagament del lloguer. 
•    Ajuts d’especial urgència per impagament de rendes de lloguer o hipoteca.
•    Ajuts d’especial urgència per persones desnonades.
•    Ajuts a la rehabilitació.

Habitatges de protecció oficial i borsa d’habitatge


•    Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de protecció oficial.
•    Borsa d’habitatge de lloguer social.

Resol els teus dubtes i assessora’t sobre:


•    Problemes amb el teu deute hipotecari?
•    Vols comprar o vendre el teu habitatge i no saps com?
•    Què faig si em volen desnonar?
•    Què necessito saber sobre el meu contracte de lloguer?
•    Problemes amb el meu propietari o llogater? Què hem de reparar?
•    Tens problemes amb els veïns? Explica’ns i t’orientem....

Què necessites saber sobre habitatge?

Adreça’t a la nostra oficina situada a l’Ajuntament, a la Plaça del Pou 1, demana cita prèvia al telèfon 669 08 92 08, al correu electrònic habitatge@altafulla.cat, o a través de l'aplicació de cita prèviaT'ho posem així de fàcil!


Consulta el fulletó informatiu.


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS 2022

Convocatòria oberta Des del 25 de febrer al 29 d’abril de 2022

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l'any de la convocatòria, tinguin de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

La convocatòria de l'any 2022 està oberta des del dia 25 de febrer al 29 d'abril de 2022.

  1. Descarrega la documentació a aportar per als ajuts al lloguer.
  2. Descarrega el model de sol·licitud formalitzat i la sol·licitud de transferència bancària.
  3. Díptic informatiu sobre la subvenció.

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2021

Convocatòria oberta des del 27 d'abril a l'11 de juny de 2021

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

La convocatòria de l'any 2021 està oberta des del dia 27 d'abril a l'11 de juny de 2021.

  1. Descarrega la documentació a aportar per als ajuts al lloguer (català i castellà).
  2. Descarrega el model de sol·licitud formalitzat i la sol·licitud de transferència bancària.
  3. Consulta tota la informació de la convocatòria de subvencions del 2021  al web del Consell Comarcal del Tarragonès.
  4. També ho pots fer al web del Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Programa de mediació per al lloguer social

Aquest programa té com a objectiu posar a disposició de la ciutadania lloguers d'habitatges desocupats a un preu assequible, mitjançant un servei de mediació entre els propietaris d’habitatges i els demandants d’habitatges de lloguer, que facilita la formalització de contractes de lloguer amb un seguit de garanties, tot incrementant el parc d’habitatges gestionat per les administracions públiques per fer possible l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos.


A qui va dirigit?


•    A persones propietàries d'habitatges desocupats que els vulguin posar per llogar.
•    A persones demandants d'habitatges a preus assequibles.

Avantatges per al propietari


Les persones propietàries d'un habitatge desocupat poden posar-lo per llogar mitjançant la  borsa per al lloguer social, que actua com a mediadora amb les llogateres i s’ocupa de la formalització i seguiment dels contractes.

•    Servei gratuït d’informació i assessorament durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat mitjançant el programa.
•    Busquem un llogater per l’habitatge buit.
•    Tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual.
•    Seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges, vetllant pel seu bon ús  i pel cobrament de les mensualitats, mitjançant un seguiment i un control.
•    Proporcionem assegurances de defensa jurídica i multirisc gratuïta durant la vigència del contracte.
•    Règim de cobertures de l’aval-lloguer.

Avantatges per al llogater


La borsa negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.

•    Recerca d’un habitatge adequat a les seves necessitats i possibilitats de pagament.
•    Informació, assessorament, tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual, sense cap despesa de gestió.
•    Dipòsit d’una única mensualitat de fiança.
•    Assessorament i tramitació dels ajuts al pagament del lloguer que li puguin correspondre.


Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge 2021-2025

El PAMH és un instrument de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d'habitatge en un escenari temporal concret amb l'objectiu de donar eines als ens locals per planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge.

L’assistència planteja l’acompanyament a l’ajuntament en el procés de definició dels objectius, estratègies i gestió de recursos en matèria d’habitatge que es formalitza en el document final per part de la Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.

A diferència d’altres instruments de planificació de la política local d’habitatge, el PAMH se centra en els aspectes relacionats amb l’organització i programació de les polítiques municipals; requereix d'una forta implicació dels municipis en la redacció; i és un instrument que redueix el temps de redacció i el cost d’aquesta per centrar-se en adaptar-se a la realitat i la voluntat municipal. En aquest sentit, són instruments interns al propi ens local, de caràcter eminentment tècnic.

Consulta el PAMH 2021-2025.