Surt a licitació el contracte del servei extern de Delegat de Protecció de Dades

El termini de presentació d'ofertes finalitzarà el pròxim 6 d'octubre i el pressupost de licitació és de 11.807,18 €

 22 SETEMBRE 2022


Ajuntament d'Altafulla

L'Ajuntament d'Altafulla ha tret a licitació la contractació del servei extern de Delegat de Protecció de Dades (DPD) per a la institució municipal en base al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de Dades), que va entrar en vigor el 25 d maig de 2016, però és de aplicació a partir de el 25 de maig de 2018, així com també en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades Personal (LOPDGDD) i garantia dels drets digitals, l'entrada en vigor del qual va tenir lloc el dia 7 de desembre del 2018.

Aquest servei tindrà com a principals funcions les d'assessorar al responsable o a l'encarregat del tractament i als empleats que se n'ocupin, de les obligacions que els incumbeixen en virtut del RGPD i d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres; supervisar el compliment del que disposa la normativa de protecció de dades i en les polítiques de l’Ajuntament, en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació de personal que participa en les operacions de tractament, i les auditories corresponents; assessorar sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i la supervisió de la seva aplicació, i cooperar amb l'autoritat de control i actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia, i realitzar consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

El termini de presentació d'ofertes finalitzarà el pròxim 6 d'octubre i el pressupost de licitació és de 11.807,18 € amb l'IVA inclòs. La durada del contracte serà de dues anualitats, i dues anualitats més independents de pròrroga (1+1), sent la durada màxima del contracte de 4 anualitats. El valor estimat del contracte es fixa en els 19.516,00 € sense IVA. 

Accés a l'anunci de licitació