Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves, que provenen de la convocatòria de l'any 2022

Es tracta d'aquelles sol·licituds que no van poder ser estimades per exhauriment de la corresponent partida pressupostària

 28 FEBRER 2023


Ajuntament d'Altafulla

Aquesta convocatòria és per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació, per atendre aquelles sol·licituds presentades a l'empara de la Resolució DSO/2837/2022, de 16 de setembre, per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves per a l'any 2022, que no van poder ser estimades per exhauriment de la corresponent partida pressupostària.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució DSO/2763/2022, de 13 de setembre (DOGC núm. 8754 de 16.09.2022), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves.

L'Administració inicia d'ofici el procediment per a la concessió d'aquestes subvencions a les persones que van presentar sol·licituds en la convocatòria de l'any 2022 que no van poder ser estimades per exhauriment de la partida pressupostària. A aquests efectes, es notificarà a aquests sol·licitants la seva inclusió d'ofici en la present convocatòria, amb l'atorgament d'un termini de 15 dies hàbils per tal que aportin la següent documentació:

- Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2022 pagats. La presentació d'aquests rebuts comporta l'acceptació a participar en la present convocatòria.

- En cas d'oposar-se, poden presentar un escrit manifestant la seva disconformitat.

Aquesta documentació es pot presentar:

a) Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

b) A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència esmentada de cada demarcació.

c) A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.

d) A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Un cop presentada la documentació prevista en l'apartat primer, es procedirà a dictar la resolució que correspongui. En el cas de manca d'oposició a participar en aquesta convocatòria, es resoldrà la concessió de la subvenció per a les mensualitats de lloguer o preu de cessió corresponents a l'exercici 2022 degudament justificades.

D'acord amb l'apartat 1.d) de la base reguladora 4 de l'annex de la Resolució DSO/2763/2022, de 13 de setembre (DOGC núm. 8754 de 16.09.2022) l'import màxim del lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació no pot ser superior als imports següents:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.

Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.

Demarcació de Girona: 650 euros.

Demarcació de Lleida: 600 euros

Demarcació de Tarragona: 600 euros.

Les Terres de l'Ebre, 600 euros

En els supòsit d'habitació no pot ser superior als imports següents:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.

Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.

Demarcació de Girona: 350 euros.

Demarcació de Tarragona: 300 euros.

Demarcació de Lleida: 300 euros.

Les Terres de l'Ebre: 300 euros

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya. Excepte en l'Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que és de 1.100 euros.