Ets a: Portada > Habitatges d'ús turístic

Habitatges d'ús turístic

Què és un habitatge d'ús turístic?

És aquell habitatge el propietari del qual el cedeix a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any.

Qui és el titular de l'activitat turística?

El titular de l'activitat és el propietari de l'habitatge, encara que la seva comercialització es pugui encarregar a un gestor.

Quines condicions ha de tenir el meu habitatge per poder ser destinat a ús turístic?

L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

  • Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
  • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
  • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.
La normativa turística estableix algun tipus de limitació, per al propietari, en aspectes referents a la residència o l’empadronament a l’habitatge d’ús turístic?

No, la normativa turística és neutre en relació a aquests aspectes. La única limitació que regula és que el propietari no pot al·legar la condició de domicili a efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents.

Què he de fer per legalitzar l'ús turístic de l'habitatge?

Abans de començar l'activitat d'habitatge d'ús turístic cal presentar davant l'Ajuntament del municipi on s'ubica l'habitatge una comunicació prèvia d'inici d'activitat degudament formalitzada pel propietari, i pel gestor en el seu cas.

Descarrega't també aquest document si tens altres habitatges de la mateixa titularitat per comunicar.

Cal adjuntar documentació a la comunicació prèvia d’inici d’activitat?

En principi no, sempre i quan el document de comunicació prèvia contingui la informació següent:

a. Les dades de l’habitatge i la seva capacitat legal màxima.
b. Les dades del propietari/a.
c. El número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat de l’habitatge.
d. La identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge.
e. Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat.
f. En el cas que la gestió la porti una persona diferent al propietari, també caldrà les dades de la persona gestora i una declaració responsable conforme disposa de títol suficient del propietari per a la gestió de l’habitatge.

Quina forma contractual ha de revestir la cessió a les persones usuàries de l’habitatge d’ús turístic?

La legislació turística no predetermina cap forma contractual concreta en què s’hagi de realitzar aquesta cessió, que pot ésser realitzada en qualsevol de les formes admeses en dret. Així, la Llei d’Arrendaments Urbans no exclou, en aquest sentit, l’existència efectiva d’una activitat d’habitatge d’ús turístic, pel supòsit que l’habitatge se cedeixi per un termini inferior a 31 dies.

Quines obligacions tinc com a propietari d'un habitatge d'ús turístic?

  • Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències.
  • Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
  • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, a través del web dels Mossos d'esquadra Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge.
  • Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).

Què implica el deure de recaptar l'Impost sobre les estades en establiments turístics?

L'usuari de l'habitatge d'ús turístic està obligat al pagament de l'impost sobre les estades en establiments turístics. Aquest pagament s'ha de fer al final de l'estada, amb el lliurament previ de la factura per part del propietari, qui haurà de presentar en el seu moment la liquidació davant l'Agència Tributària de Catalunya.

Hi ha algun registre oficial d'habitatges d'ús turístic?

Sí, el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). L'RTC està adscrit a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. El tràmit d'inscripció el realitza d'ofici la Direcció General de Turisme a partir del trasllat de la comunicació d'alta de l'activitat per part de l'Ajuntament corresponent. Des d'aquest moment l'habitatge d'ús turístic disposa d'un número d'inscripció que l'identifica plenament, a efectes legals. La Direcció General de Turisme notifica el número d'inscripció de l'habitatge d'ús turístic al seu propietari.

Per què em convé regularitzar l'ús turístic de l'habitatge?

Perquè l'exercici d'aquesta activitat econòmica s'ha de desenvolupar dins la legalitat. L'alta administrativa de l'habitatge d'ús turístic garanteix la publicitat oportuna de l'activitat a través de l'RTC i obre l'activitat a un millor posicionament en el mercat, mercès a les polítiques de promoció i a la possibilitat de categoritzar l'allotjament.

Un cop registrat, l'habitatge es beneficia de la difusió i promoció turística a través de la seva presència en la Guia oficial d'allotjaments turístics del web del Departament d'Empresa i Ocupació i en el portal de promoció turística de Catalunya.

Què passa si no es regularitza l'ús turístic de l'habitatge?

L'exercici de l'activitat té la consideració d'il·legal. Aquesta situació d'il·legalitat posa el propietari en risc de ser sancionat econòmicament, amb imposició de multes d'import elevat. La il·legalitat de l'activitat suposa, així mateix, una pèrdua efectiva de competitivitat davant els habitatges que sí estan legalitzats i degudament inscrits.

Com identificarà l'usuari que contracta un habitatge d'ús turístic legal?

El número d’inscripció en el Registre de turisme de Catalunya dels habitatges d’ús turístic ha de constar en tota mena de publicitat que els anunciï, com a garantia de la seva legalitat. L'habitatge d'ús turístic també ha d'exhibir, en un lloc accessible i fàcilment visible, el número de registre d'entrada a l'Ajuntament de la comunicació prèvia d'inici d'activitat. Tret que l'habitatge estigui categoritzat, no s'ha d'exhibir cap placa ni distintiu.

He de categoritzar el meu habitatge d'ús turístic?

No és obligatori. Un habitatge d'ús turístic es pot categoritzar, sempre i quan estigui degudament legalitzat i inscrit a l'RTC. La categorització de l'habitatge és voluntària i determina la identificació dels serveis i característiques. Hi ha cinc categories, identificades amb claus.

Què he de fer si vull categoritzar el meu habitatge d'ús turístic?

S'ha d'omplir una sol·licitud i un qüestionari d'autoavaluació que es poden trobar al Web del Departament.

Quina és la normativa turística de referència en l’àmbit de l’habitatge d’ús turístic?

L’habitatge d’ús turístic ha de complir la normativa turística, en concret, la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, així com les respectives ordenances municipals.

Em puc trobar amb alguna restricció per destinar el meu habitatge a ús turístic?

Sí. Pot estar prohibit per l'ordenació municipal d'usos del sector on es trobi i/o pels estatuts de la comunitat, si estan degudament inscrits en el Registre de la propietat, en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

L’habitatge d’ús turístic té la consideració d’establiment públic?

No, es tracta de conceptes diferents. Els establiments públics es caracteritzen per ser edificis, locals o recintes accessibles a la concurrència pública, no podent-se restringir el seu lliure accés per raó de qualsevol condició o circumstància personal o social. En canvi, la lliure accessibilitat no és un element característic de l’habitatge d’ús turístic ja què és el seu propietari qui decideix cedir-lo a tercers no tenint, per tant, la consideració de local públic.

Una altra característica a tenir en compte, és que als establiments públics el titular de l’activitat pot ser una persona diferent al propietari, mentre que als habitatges d’ús turístic el titular de l’activitat és sempre el propietari; aquesta distinció dóna lloc a drets i obligacions diferents per a uns i altres. Són establiments públics els establiments hotelers, els establiments d’apartaments turístics i els càmpings.

És el mateix un habitatge d’ús turístic que un establiment d’apartaments turístics?

No, són realitats diferents. Els habitatges d’ús turístic són aquells que són cedits pel seu propietari, directa o indirectament, a tercers, per a una estada de temporada, sempre que disposin de cèdula d’habitabilitat i compleixin amb uns requisits i uns serveis que vénen regulats per la normativa sectorial corresponent; mentre que els establiments d’apartaments turístics no han de disposar de cèdula d’habitabilitat ja què són edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiment únic o com a unitat empresarial d’explotació, que presten servei d’allotjament temporal i disposen dels serveis turístics corresponents.

Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal del TarragonèsConsorci Administració Oberta de Catalunya

Ajuntament d'Altafulla , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?