Ets a: Portada > Ordenances fiscals 2017

Ordenances fiscals 2017

Relació d'Ordenances Fiscals 2017

 1. Impost sobre béns immobles (IBI)

2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

5. Contribucions especials

6. Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)

7. Taxa per l’expedició de documents

8. Atorgament de llicències i autoritzacions administratives d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer

9. Taxa per a la prestació de serveis i llicències urbanístiques

10. Llicència d’obertura d’establiments i activitats

11. Cementiris municipals

13. Recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans

14. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

16. Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública

17. Ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa

18. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d’ús públic, i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

19. Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

20. Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

21. Taxa per la prestació de serveis o realització d’activitats en dependències o en centres esportius i recreatius municipals, l’ús de maquinària i material municipal o prestació de serveis municipals amb caràcter privat

22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntuals, bastides i altres instal·lacions anàlogues

23. Ordenança reguladora de la taxa de transport escolar

24. Ordenança reguladora de la taxa de transport adaptat

25. Ordenança reguladora de la taxa de jardí d’infància

26. Ordenança reguladora de la taxa de l’escola de música

27. Ordenança reguladora de la taxa d’escola d’adults

28. Ordenança reguladora de la taxa per la contractació de publicitat a l’emissora municipal d’Altafulla

29. Ordenança reguladora de la taxa per a la contractació de publicitat a la revista municipal d’Altafulla

30. Ordenança reguladora del preu públic per la venda de llibres, publicacions i altres

31. Ordenança reguladora de la taxa pel servei d’alimentació a domicili

 

 

 

 

 

 

 


Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal del TarragonèsConsorci Administració Oberta de Catalunya

Ajuntament d'Altafulla , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?